Vyspělá společnost se pozná také podle toho, že v ní lidé se zdravotním znevýhodněním mohou žít nezávisle. Jsme tu proto, aby lidé v Praze měli možnost překlenout jakékoli překážky, uchovat si svou důstojnost, naplnit svůj potenciál a žít v domácím prostředí uzpůsobeném podle jejich potřeb.

Koho můžeme podpořit?

Žádat mohou osoby, které mají trvalé či faktické bydliště v Praze po dobu minimálně jednoho roku před podáním žádosti a mohou doložit svůj zdravotní stav jedním z těchto dokumentů:

· Průkaz TP, ZTP, ZTP/P

· Uznání invalidity v prvním, druhém či třetím stupni

· Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči

Pokud žadatel nemůže doložit svůj zdravotní stav výše uvedenými dokumenty, dokládá:

· Lékařskou zprávu potvrzující dlouhodobé závažné zdravotní znevýhodnění

· Doklad o dočasné pracovní neschopnosti

Pro osoby se zdravotním znevýhodněním nabízíme podporu v několika oblastech. Podle účelu jsou nadační příspěvky rozdělené do 3 podprogramů:

1. Podprogram: S někým to zvládnu lépe

Potřebujete zajistit osobní asistenci či jinou odbornou pomoc?

Přispíváme na:

· úhradu péče v domácím prostředí - např. pečovatelskou službu, služby domácího hospice (max. 30 000 Kč)
· osobní asistenci prostřednictvím poskytovatele sociálních služeb - např. služby asistenta v domácím prostředí i mimo něj (max. 30 000 Kč)
· péče prostřednictvím neformálně pečujícího/asistenta sociální péče (max. 30 000 Kč)
· tísňovou péči - např. pořízení zařízení, měsíční paušál za službu (max. 20 000 Kč)
· odlehčovací služby - terénní či pobytové služby (max. 30 000 Kč)
· psychoterapeutické služby - pravidelná psychoterapeutická sezení (max. 20 000 Kč)
· právní služby - např. služby advokáta při zastupování v řízení o omezené svéprávnosti, apod. (max. 30 000 Kč)

Maximální výše celkového příspěvku z podprogramu: 50 000 Kč

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

POVINNÉ PŘÍLOHY
· Doložení zdravotního znevýhodnění žadatele (scan průkazu osoby
se zdravotním postižením / potvrzení o přiznané invaliditě / potvrzení
o přiznání příspěvku na péči, případně lékařská zpráva či potvrzení
o dočasné pracovní neschopnosti)

· Potvrzení poskytovatele služby (produktu) o ceně, rozsahu a potřebnosti

· Smlouva o spolupráci - v případě zajištění osobní asistence prostřednictvím neformálně pečujícího či asistenta sociální péče
DOPORUČENÁ PŘÍLOHA
· Vyjádření sociálního pracovníka (pokud žadatel spolupracuje na řešení své situace se sociálním pracovníkem).

2. Podprogram: Překonám bariéry

Potřebujete uhradit další náklady spojené s vaším zdravotním stavem?

Přispíváme na:

· spoluúčast na zajištění zvláštní pomůcky - např. bezbariérové úpravy domácnosti, schodolez apod. (max. 30 000 Kč)
· úhradu dopravy spojené s Vašimi specifickými požadavky - např. bezbariérová doprava (max. 5 000 Kč)
· další náklady spojené s osobní asistencí - např. doprava a ubytování pro asistenta (max. 15 000 Kč)
· doporučený léčebný režim (související s konkrétním zdravotním znevýhodněním žadatele), který nehradí pojišťovna - např. speciální dieta, léčebná kúra (max. 20 000 Kč) - pokud se jedná o úkony např. rehabilitace, neurorehabilitace, ergo terapie apod. je podmínkou, aby dané pracoviště mělo smlouvu s jakoukoliv zdravotní pojišťovnou (ačkoli se úhrada ZP nevztahuje na úkon, na který žadatel žádá o příspěvek)  
· koupi či pronájem kompenzační či zdravotní pomůcky, kterou nehradí ZP
(max. výše 15 000 Kč)

Maximální výše celkového příspěvku z podprogramu: 50 000 Kč

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

POVINNÉ PŘÍLOHY PRO VŠECHNY PŘÍSPĚVKY
· Doložení zdravotního znevýhodnění žadatele (scan průkazu osoby se zdravotním postižením / potvrzení o přiznané invaliditě / potvrzení o přiznání příspěvku na péči, případně lékařská zpráva či potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti)

· Potvrzení poskytovatele služby (produktu)
o ceně, rozsahu a potřebnosti

DOPORUČENÁ PŘÍLOHA PRO VŠECHNY PŘÍSPĚVKY

· Vyjádření sociálního pracovníka (pokud žadatel spolupracuje na řešení své situace se sociálním pracovníkem)
POVINNÉ PŘÍLOHY DLE TYPU PŘÍSPĚVKU
U žádosti o příspěvek na doporučený léčebný režim či zdravotní/kompenzační pomůcku:

· Lékařská zpráva s doporučením od dlouhodobě ošetřujícího lékaře specialisty (ambulantní neurolog, psychiatr apod.), ve které danou terapii či pomůcku výslovně doporučuje
· Potvrzení od zdravotní pojišťovny o nemožnosti úhrady či potvrzení o vyčerpání maximální částky, kterou ZP hradí

U žádosti o příspěvek na spoluúčast na zajištění zvláštní pomůcky:

· Souhlas majitele nemovitosti se stavebními úpravami
· Vyjádření od Úřadu práce o přiznaném příspěvku na zvláštní pomůcku

DOPORUČENÁ PŘÍLOHA PRO VŠECHNY PŘÍSPĚVKY

· Vyjádření sociálního pracovníka (pokud žadatel spolupracuje na řešení své situace se sociálním pracovníkem)

3. Podprogram: Můžu se lépe uplatnit

Potřebujete finanční prostředky na zajištění vzdělávacího kurzu či pomůcek nezbytných pro výkon práce?

Přispíváme na:

· úhradu vzdělávání v rámci přípravy na zaměstnání či rozšíření znalostí
a dovedností
- např. vzdělávací kurz, rekvalifikace (max. 20 000 Kč)
· vybavení nezbytné pro přípravu/výkon povolání - např. notebook, speciální software, masážní podložka apod. (max. 15 000 Kč)

Maximální výše celkového příspěvku z podprogramu: 30 000 Kč

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

POVINNÉ PŘÍLOHY
· Doložení zdravotního znevýhodnění žadatele (scan průkazu osoby se zdravotním postižením / potvrzení o přiznané invaliditě / potvrzení
o přiznání příspěvku na péči, případně lékařská zpráva či potvrzení
o dočasné pracovní neschopnosti)

· Potvrzení poskytovatele služby (produktu)
o ceně, rozsahu a potřebnosti

· Vyjádření o nepřiznání příspěvku na rekvalifikaci od Úřadu práce

· Potvrzení současného zaměstnavatele o nemožnosti úhrady požadovaného vybavení či vzdělávání
DOPORUČENÁ PŘÍLOHA

· Vyjádření sociálního pracovníka (pokud žadatel spolupracuje na řešení své situace se sociálním pracovníkem)

Jak podat žádost?

Žádost o nadační příspěvek se podává online prostřednictvím systému Grantys, jak na to se dozvíte zde.

Co udělat před podáním žádosti

Před podáním žádosti se ujistěte, že jste podnikli tyto kroky:

  1. Požádali jste o veškerou podporu od státu, na kterou máte nárok, i o příspěvky od vaší zdravotní pojišťovny.

VZORY PŘÍLOH

Abychom vám ušetřili čas, vytvořili jsme pro některé přílohy vzory, které můžete vyplnit jednoduše na počítači nebo si je vytisknout. Přímo tady si je můžeme stáhnout a připravit si je k podání žádosti.

Pokud máte vše připraveno, můžete začít s vyplněním žádosti právě TEĎ.

Co se stane s žádostí po podání

1
Odeslali jste žádost
Úspěšně jste vyplnili žádost o podporu
Začít zde
2
Kontrolujeme
Koordinátorka programu vám potvrdí, že je žádost v pořádku nebo vás vyzve k jejímu doplnění
Do 3 dnů
3
Vyhodnocujeme
Nezávislí hodnotitelé vyhodnotí vaši žádost podle pravidel Sociálního nadačního fondu a správní rada rozhodne o její podpoře či zamítnutí
Do 9 dnů
4
Dozvíte se výsledek
Koordinátorka programu vám oznámí, jestli vaši žádost můžeme podpořit
Do 3 dnů
5
Uzavřeme darovací smlouvu
Podepíšeme darovací smlouvu online
6
Zašleme nadační příspěvek
Posíláme nadační příspěvek přimo tam, kam jsme si potvrdili
Do 3 dnů
7
Řeknete nám, jak to šlo
Po vyčerpání nadační podpory od vás budeme potřebovat Zprávu o využití nadačního příspěvku a vývoji vaší situace 
8
Zeptáme se, jak se vám daří
Pár měsíců po získání příspěvku se vás zeptáme, jak se máte a co se událo 

Mohlo by vás zajímat

Pokud si nevíte rady s podáním žádosti, můžete se obrátit na pracovníka z organizace, se kterou spolupracujete, a požádat ho o pomoc s podáním žádosti nebo nás kontaktovat.

Zajímá vás, co budou hodnotitelé brát při posuzování vaší žádosti v úvahu? Podívejte se na kritéria hodnocení žádostí.

Pokud vás zajímá, na co se v žádosti ptáme, seznamte se předem s obsahem žádosti v části I. kapitole 4. kapitole v Pravidlech Programu podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním. V Pravidlech najdete rovněž veškeré podmínky programu.

V Programu podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním můžete žádat o více typů příspěvků současně, v součtu maximálně o 50 000 Kč.