Praha má největší podíl domácností, které vydají za bydlení více než 40 % svých příjmů. V posledních deseti letech rostly ceny bydlení v Praze dvakrát rychleji než mzdy a je čím dál tím těžší si zajistit nebo udržet důstojné bydlení . Podle dat hrozí 160 000 lidí v Praze ztráta bydlení. Z expertních odhadů víme, že na ulici žije asi 4 tisíce lidí.

DO KONCE ROKU STIHNEME VYŘÍDIT ŽÁDOSTI, KTERÉ PODÁTE DO 11.12. 2022. V NOVÉM ROCE OTEVŘEME PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ 3. LEDNA 2023. Zjistěte více o podprogramech:

Pro koho je program určený

Program je určen obyvatelům Prahy, kteří jsou ohrožení ztrátou bydlení nebo mají potíže důstojné bydlení získat a mají v Praze trvalé bydliště nebo skutečný pobyt (odehrává se tu jejich život, pracují zde, mají zde zázemí, lékaře, děti navštěvují školky a školy apod.).

V případě žádosti o podporu na získání bydlení (podprogram Získat domov - Bydlet v bytě a Zabydlet se) musí mít žadatel skutečný pobyt v Praze alespoň 2 roky.

V případě žádosti o podporu na udržení bydlení (podprogram Neztratit domov) nebo zajištění ubytování (podprogram Získat domov - Bydlet v bezpečí) musí mít žadatel skutečný pobyt v Praze alespoň 1 rok.

Žádat mohou obyvatelé Prahy, jejichž příjmy domácnosti po odečtení exekučních nebo insolvenčních srážek, splátek dluhů, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a aktuálních nákladů na bydlení nepřesahují 3,4 násobek měsíčního životního minima domácnosti.

Program podpory bydlení je rozdělen na 2 podprogramy, ve kterých můžete žádat o několik typů nadačních příspěvků:

1. Získat domov

V programu pomáháme zvládnout jednorázové výdaje, které bývají častou překážkou v získání bydlení, nebo počáteční náklady na bydlení. Podívejte se, v jakých situací lze žádat o podporu.

- Potřebujete pomoci získat bydlení?

Využijte podprogram 1.1 Získat domov - Bydlet v bytě

Přispíváme na:

 1. úhradu jistoty (kauce) v max. výši 30 000 Kč
 2. úhradu provize realitní kanceláři za zprostředkování bydlení (uzavření nájemní či podnájemní smlouvy) v max. výši 20 000 Kč
 3. první platbu nájemného či podnájemného a záloh za služby a energie max. do 20 000 Kč

Žádat můžete o více typů příspěvků současně, v součtu max. o 40 000 Kč.

Víme, že najít v současné době dostupné bydlení není hračka. Proto v odůvodněných případech můžete žádat o předschválení nadačního příspěvku, aby Vám byl k dispozici v momentě, kdy budete stát před možností podpisu nájemní smlouvy. V takovém případě nás kontaktujte pro bližší informace k podání žádosti na e-mailu podpora@socialninadacnifond.praha.eu

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

POVINNÉ PŘÍLOHY vyžadované dle typu příspěvku
· návrh smlouvy s uvedením výše jistoty / nájemného (podnájemného) / záloh na služby a energie

· potvrzení o výši požadované provize za realitní zprostředkování
DOPORUČENÁ PŘÍLOHA
· vyjádření sociálního pracovníka (pokud žadatel spolupracuje na řešení své situace se sociálním pracovníkem)

- Hrozí vám ztráta bydlení nebo jste bez přístřeší, ale nemůžete si v současné situaci dovolit standardní bydlení?  

Využijte podprogram 1.2 Získat domov - Bydlet v bezpečí

Přispíváme na přechodné ubytování a související výdaje až na 2 měsíce, max. však 20 000 Kč. Tento příspěvek je určený na krizové situace, kdy dojde například k výpovědi z bytu, odchodu z bytu z důvodu domácího násilí apod. Slouží k překlenutí doby potřebné ke stabilizaci situace a podání žádosti o sociální dávky na bydlení. 

O tento příspěvek je třeba žádat s podporou sociálního pracovníka, sociálního kurátora, pracovníka kontaktního místa pro bydlení nebo poradce pro nájemníky.

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:


· potvrzení o poskytnutí ubytování - ve kterém bude uvedeno, že ubytovatel poskytne žadateli ubytování (v případě, že ubytovatel potvrzení odmítá vydat, uvede žadatel v žádosti dostupné informace o ubytování, pro které žádá o úhradu)

- Potřebujete zaplatit výdaje související se stěhováním a vybavením bytu?

Využijte podprogram 1.3 Získat domov - Zabydlet se

Přispíváme na náklady spojené s nastěhováním do bytu nebo ubytování, v max. výši 15 000 Kč. Může se jednat například o výdaje na samotné stěhování, připojení k elektroměru a plynoměru, úhradu pojištění odpovědnosti za škody. Rovněž je možné žádat na úhradu vybavení bytu, které se nepodařilo získat z nábytkové banky.

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

POVINNÉ PŘÍLOHY vyžadované dle typu příspěvku
· Scan nájemní nebo podnájemní smlouvy k bytu, kterého se žádost týká nebo obdobné smlouvy dle typu ubytování

· návrh pojistné smlouvy (pokud je žádáno o příspěvek na úhradu pojištění odpovědnosti za škodu)
DOPORUČENÁ PŘÍLOHA
· vyjádření sociálního pracovníka (pokud žadatel spolupracuje na řešení své situace se sociálním pracovníkem)

2. Neztratit domov

V programu pomáháme zvládnout krizové situace a udržet si důstojné bydlení. O nadační příspěvek lze žádat pouze ve spolupráci se sociálním pracovníkem či kurátorem. Pokud s někým takovým nespolupracujete, obraťte se na sociální odbor městské části, ve které nyní žijete nebo oslovte některou z neziskových organizací či kontaktní místo pro bydlení a požádejte o pomoc s žádostí.

- Nezvládáte hradit platby za bydlení a vznikly vám dluhy nebo vám vznik dluhů hrozí?

Přispíváme na úhradu nájemného, podnájemného či záloh na služby a energie, nedoplatky z vyúčtování nebo náhradu způsobené škody, a to v těchto případech:

 1. dosud vám nejsou vypláceny dávky na bydlení nebo jiné příjmy a nemáte z čeho uhradit náklady na bydlení
 2. náhle přestanete být schopni platit své výdaje (z důvodu ztráty zaměstnání, hospitalizace, úmrtí v rodině, zpoždění ve výplatě dávek či jiných příjmů apod.)
 3. nebyla vám včas prodloužena nájemní smlouva a v mezičase nemůžete čerpat dávky na bydlení
 4. musíte uhradit škodu, která byla způsobena v bytě nebo domě, kde žijete a za kterou zodpovídáte

Maximální celková výše příspěvku je stanovena jako vaše tři měsíční nájmy a platby za služby a energie, nejvýše však do 50 000 Kč.

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

POVINNÉ PŘÍLOHY vyžadované u všech typů příspěvků
· scan nájemní nebo podnájemní smlouvy k bytu, kterého se žádost týká

· vyjádření sociálního pracovníka
POVINNÉ PŘÍLOHY vyžadované dle typu příspěvku

Co udělat před podáním žádosti

Před podáním žádosti se ujistěte, že jste podnikli tyto kroky:

 1. Požádali jste o veškerou státní podporu, na kterou máte nárok.
 2. Ověřili jste, že vám nemůže s řešením vaší situace pomoci někdo blízký.
 3. Ověřili jste, že vám nadační příspěvěk pomůže vyřešit vaši situaci (např. díky nadačnímu příspěvku nedojde k výpovědi z bytu, ke které by jinak došlo).

Příprava příloh vám nezabere příliš času

Abychom vám ušetřili čas, vytvořili jsme pro některé přílohy vzory, které můžete vyplnit jednoduše na počítači nebo si je vytisknout. Přímo tady si je můžeme stáhnout a připravit si je k podání žádosti.

Co se stane s žádostí po podání

1
Odeslali jste žádost
Úspěšně jste vyplnili žádost o podporu
Začít zde
2
Kontrolujeme
Pokud je vaše žádost úplná, předává ji koordinátorka programu k hodnocení, případně vás vyzve k jejímu doplnění
Do 3 dnů
3
Vyhodnocujeme
Nezávislí hodnotitelé vyhodnotí vaši žádost podle pravidel Sociálního nadačního fondu a správní rada rozhodne o její podpoře či zamítnutí
Do 9 dnů
4
Dozvíte se výsledek
Koordinátorka programu vám oznámí, jestli vaši žádost můžeme podpořit
Do 3 dnů
5
Uzavřeme darovací smlouvu
Podepíšeme darovací smlouvu, třeba i na dálku
6
Zašleme nadační příspěvek
Zašleme nadační příspěvek
Do 3 dnů
7
Řeknete nám, jak to šlo
Po vyčerpání nadační podpory od vás budeme potřebovat Zprávu o využití nadačního příspěvku a vývoji vaší situace 
8
Zeptáme se, jak se vám daří
Pár měsíců po získání příspěvku se vás zeptáme, jak se máte a co se událo 

TIP: Podívejte se na kritéria, která budou brát hodnotitelé při posuzování vaší žádosti v úvahu.

Jak žádost podat

Žádost vyplníte v online systému, do kterého také nahrajete potřebné přílohy k žádosti.

 1. TIP: Obraťte se na pracovníka z organizace, se kterou spolupracujete a požádejte ho o pomoc s podáním žádosti.
 2. TIP: Pokud si s podáním žádosti nevíte rady, napište nám na e-mail podpora@socialninadacnifond.praha.eu nebo zavolejte.