Mezi obyvateli České republiky je více než 1 milion lidí, kteří jsou kvůli svým zdravotním problémům dlouhodobě omezeni v tom, aby mohli žít nezávislý život. Současné nastavení systému způsobuje, že mnohdy k těmto lidem nedoputuje pomoc včas či v takovém rozsahu, který jejich zdravotní stav vyžaduje.

Zjistěte více o podprogramech:

Pro koho je program určený

Program je určen obyvatelům Prahy se závažným zdravotním znevýhodněním, s déletrvajícím závažným či nevyléčitelným onemocněním, kteří potřebují podporu nebo péči další osoby pro život v domácím prostředí či zajištění léčebného režimu, aby bylo možné předejít ústavní péči.

Cílem tohoto programu je rovněž pomoci těmto lidem k lepšímu uplatnění a zvýšení šance na jejich úspěšné začlenění do společnosti, a to prostřednictvím zajištění podmínek a podpory pro jejich profesní i osobní rozvoj.

Sociální nadační fond hlavního města Prahy může pomoci žadatelům, kteří si již ověřili všechny relevantní možnosti podpory od státu a zažádali o ně (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku či příspěvek na rekvalifikaci, apod.), a to v případech, kdy je tato přiznaná podpora pro jejich potřeby nedostatečná, nepřichází v pravý čas, nebo přiznána nebyla.

Žádat mohou osoby, které mají trvalé či faktické bydliště v Praze po dobu minimálně jednoho roku před podáním žádosti a mohou doložit svůj zdravotní stav jedním z těchto dokumentů:

· Průkaz TP, ZTP, ZTP/P

· Uznání invalidity v prvním, druhém či třetím stupni

· Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči

Pokud žadatel nemůže doložit svůj zdravotní stav výše uvedenými dokumenty, dokládá:

· Lékařskou zprávu potvrzující dlouhodobé závažné zdravotní znevýhodnění

· Doklad o dočasné pracovní neschopnosti

Více informací se dočtete v pravidlech tohoto programu.

Žádost je vždy vyplňována jménem zdravotně znevýhodněné osoby, pro kterou je příspěvek určen (i v případě, že se jedná o děti a osoby s omezenou svéprávností).

Program podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním je rozdělen na 3 podprogramy, ve kterých můžete žádat o několik typů nadačních příspěvků:

1. S někým to zvládnu lépe

V tomto podprogramu vám můžeme pomoci zmírňovat a překonávat potíže a překážky, které musíte v důsledku svého zdravotního stavu zvládat formou osobní asistence či služeb odborníků.

- Potřebujete zajistit osobní asistenci či odbornou pomoc?

Přispíváme na:

· úhradu péče v domácím prostředí - např. pečovatelskou službu, služby domácího hospice (max. 30 000 Kč)
· osobní asistenci - např. služby asistenta v domácím prostředí i mimo něj (max. 30 000 Kč)
· tísňovou péči - např. pořízení zařízení, měsíční paušál za službu (max. 20 000 Kč)
· odlehčovací služby - terénní či pobytové služby (max. 30 000 Kč)
· psychoterapeutické služby - pravidelná psychoterapeutická sezení (max. 20 000 Kč)
· právní služby - např. služby advokáta při zastupování v řízení o omezené svéprávnosti, apod. (max. 30 000 Kč)

Maximální výše celkového příspěvku z podprogramu: 50 000 Kč.

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

POVINNÉ PŘÍLOHY vyžadované dle typu příspěvku
· Doložení zdravotního znevýhodnění žadatele (scan průkazu osoby se zdravotním postižením / potvrzení o přiznané invaliditě / potvrzení o přiznání příspěvku na péči, případně lékařská zpráva či potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti)

· Potvrzení poskytovatele služby (produktu) o ceně, rozsahu a potřebnosti
DOPORUČENÁ PŘÍLOHA

· Vyjádření sociálního pracovníka (pokud žadatel spolupracuje na řešení své situace se sociálním pracovníkem).

2. Překonám bariéry

V tomto podprogramu vám můžeme přispět na léčebné výlohy, část nákladů na zajištění zvláštní pomůcky a další náklady spojené např. s osobní asistencí či dopravou potřebné pro zmírnění a překonání překážek, které musíte v důsledku svého zdravotního stavu zvládat.

- Potřebujete uhradit další náklady spojené s vaším zdravotním stavem?

V tomto podprogramu přispíváme na:

· spoluúčast na zajištění zvláštní pomůcky - např. bezbariérové úpravy domácnosti, schodolez apod. (max. 30 000 Kč)
· úhradu dopravy spojené s Vašimi specifickými požadavky - např. bezbariérová doprava (max. 5 000 Kč)
· další náklady spojené s osobní asistencí - např. doprava a ubytování pro asistenta (max. 15 000 Kč)
· doporučený léčebný režim (související s konkrétním zdravotním znevýhodněním žadatele), který nehradí pojišťovna - např. speciální dieta, léčebná kúra (max. 20 000 Kč)

Maximální výše celkového příspěvku z podprogramu: 50 000 Kč.

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

POVINNÉ PŘÍLOHY vyžadované dle typu příspěvku
· Doložení zdravotního znevýhodnění žadatele (scan průkazu osoby se zdravotním postižením / potvrzení o přiznané invaliditě / potvrzení o přiznání příspěvku na péči, případně lékařská zpráva či potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti)

· Potvrzení poskytovatele služby (produktu) o ceně, rozsahu a potřebnosti (u doporučeného léčebného režimu, např. speciální dieta, dodává žadatel v rámci této přílohy i potvrzení od lékaře o nutnosti daného léčebného režimu)

· Souhlas majitele nemovitosti se stavebními úpravami (pokud majitelem není žadatel)

· Vyjádření od Úřadu práce o přiznaném příspěvku na zvláštní pomůcku (pokud na pomůcku nepřispívá zdravotní pojišťovna)
DOPORUČENÁ PŘÍLOHA

· Vyjádření sociálního pracovníka (pokud žadatel spolupracuje na řešení své situace se sociálním pracovníkem)

3. Můžu se lépe uplatnit

- Potřebujete finanční prostředky na zajištění vzdělávacího kurzu či pomůcek nezbytných pro výkon práce?

V tomto podprogramu přispíváme na:

· úhradu vzdělávání v rámci přípravy na zaměstnání či rozšíření znalostí a dovedností - např. vzdělávací kurz (max. 10 000 Kč)
· vybavení nezbytné pro přípravu/výkon povolání - např. speciální software, masážní podložka apod. (max. 15 000 Kč)

Maximální výše celkového příspěvku z podprogramu: 20 000 Kč

K žádosti budete potřebovat tyto přílohy:

POVINNÉ PŘÍLOHY vyžadované dle typu příspěvku
· Doložení zdravotního znevýhodnění žadatele (scan průkazu osoby se zdravotním postižením / potvrzení o přiznané invaliditě / potvrzení o přiznání příspěvku na péči, případně lékařská zpráva či potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti)

· Potvrzení poskytovatele služby (produktu) o ceně, rozsahu a potřebnosti

· Vyjádření o nepřiznání příspěvku na rekvalifikaci od Úřadu práce ČR

· Potvrzení současného zaměstnavatele o nemožnosti úhrady požadovaného vybavení či vzdělávání
DOPORUČENÁ PŘÍLOHA

· Vyjádření sociálního pracovníka (pokud žadatel spolupracuje na řešení své situace se sociálním pracovníkem)

V Programu podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním můžete žádat o více typů příspěvků současně, v součtu maximálně o 50 000 Kč.

Co udělat před podáním žádosti

Před podáním žádosti se ujistěte, že jste podnikli tyto kroky:

  1. Požádali jste o veškerou podporu od státu, na kterou máte nárok, i o příspěvky od vaší zdravotní pojišťovny.
  2. Ověřili jste si, že váš současný zaměstnavatel nepřispívá na náklady spojené se vzděláváním a pomůcky potřebné pro výkon práce.

K žádosti bude ještě třeba přiložit několik dokumentů

Abychom vám ušetřili čas, vytvořili jsme pro některé přílohy vzory, které můžete vyplnit jednoduše na počítači nebo si je vytisknout. Přímo tady si je můžeme stáhnout a připravit si je k podání žádosti.

Pokud máte vše připraveno, můžete začít s vyplněním žádosti právě TEĎ.

Co se stane s žádostí po podání

1
Odeslali jste žádost
Úspěšně jste vyplnili žádost o podporu
Začít zde
2
Kontrolujeme
Koordinátorka programu vám potvrdí, že je žádost v pořádku nebo vás vyzve k jejímu doplnění
Do 3 dnů
3
Vyhodnocujeme
Nezávislí hodnotitelé vyhodnotí vaši žádost podle pravidel Sociálního nadačního fondu a správní rada rozhodne o její podpoře či zamítnutí
Do 9 dnů
4
Dozvíte se výsledek
Koordinátorka programu vám oznámí, jestli vaši žádost můžeme podpořit
Do 3 dnů
5
Uzavřeme darovací smlouvu
Podepíšeme darovací smlouvu online
6
Zašleme nadační příspěvek
Posíláme nadační příspěvek přimo tam, kam jsme si potvrdili
Do 3 dnů
7
Řeknete nám, jak to šlo
Po vyčerpání nadační podpory od vás budeme potřebovat Zprávu o využití nadačního příspěvku a vývoji vaší situace 
8
Zeptáme se, jak se vám daří
Pár měsíců po získání příspěvku se vás zeptáme, jak se máte a co se událo 

Mohlo by vás zajímat

Pokud si nevíte rady s podáním žádosti, můžete se obrátit na pracovníka z organizace, se kterou spolupracujete, a požádat ho o pomoc s podáním žádosti nebo nás kontaktovat.

Zajímá vás, co budou hodnotitelé brát při posuzování vaší žádosti v úvahu? Podívejte se na kritéria hodnocení žádostí.

Pokud vás zajímá, na co se v žádosti ptáme, seznamte se předem s obsahem žádosti v části I, 4. kapitole v Pravidlech Programu podpory bydlení.